Политика по управление на качеството

Мисията на Емвеко АД е да задоволява потребностите на пазара в България и Югоизточна Европа с продуктите  на най - реномираните фирми в областта на оборудването и обзавеждането на автосервизи и управление сигурността на информацията при осъществяване на дейността.


Визията на фирмата е постоянно да развива и усъвършенства предлагането на   висококачествени, на достъпни цени  и високонадеждни продукти за професионално обзавеждане на автосервизи.


Въз основа на мисията и визията, политиката по качеството и сигурността на информацията на дружеството е:


 • Постоянно удовлетворяване на изискванията и очакванията на своите клиенти, чрез предлагане при конкурентни цени, на висококачествени продукти, съобразени винаги с договорените срокове за изпълнение.
 • Осигуряване на  постоянни, своевременни и висококачествени:

  - Гаранции;
  - Монтаж;
  - Сервиз и поддържане на доставените на клиентите продукти.

 • Определяне на действия, свързани със сигурността на информацията, предвид характеристиките на дейността, организацията, нейното местоположение, активи и технология.
 • Поддържане състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството по безопасността и водещите световни стандарти.
 • Осигуряване на информация, инструкции и обучение на персонала, за да управлява здравето и безопасността при работа.
 • Спазване на всички български и международни актове и изисквания по отношение опазването на околната среда.

При изпълнението на политиката по качеството и сигурността на информацията, ръководството на дружеството се ръководи от конкретни и измерими цели, които са заложени в Бизнес плана му.

За изпълнение на мисията, визията, политиката и целите по качеството и сигурността на информацията, основната задача, която ръководството си поставя като стратегическа цел, е да въведе, ресертифицира и поддържа Интегрираната Система за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO/IEC 27001:2013

Ръководството на дружеството е убедено, че колективът от работници и специалисти на ЕМВЕКО АД осъзнава решаващата роля на качеството на предлаганите продукти за развитието и успеха на Дружеството и е уверено, че съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност всеки ще допринесе за изпълнение и развитие на обявената политика по качеството и сигурността на информацията. 

09.01.2023г.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: